Newyddion Diweddaraf

Ffisiotherapyddion Cyntaf Prifysgol Bangor yn cyrraedd y gweithle

Mae’r myfyrwyr ffisiotherapi cyntaf i astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi graddio ac maent ar fin dechrau gweithio fel ffisiotherapyddion gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac mewn mannau eraill yn y Gwasanaeth Iechyd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2022

Cost profiadau niweidiol yn ystod plentyndod i economïau Ewrop

Rhaid ceisio datrys y diffygion mewn cefnogaeth i blant a theuluoedd a grëwyd gan COVID-19 ar frys

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2021

Astudiaeth i effaith cam-drin plant gydol oes yn ennill clod cenedlaethol

Dyfarnwyd gwobr y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) am ragoriaeth ymchwil i astudiaeth sy'n nodi sut mae plant sy'n cael eu cam-drin yn fwy tebygol o ddioddef trais yn ddiweddarach mewn bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2021

Archwiliad cyntaf o wytnwch iechyd meddwl ac unigrwydd pobl hŷn â nam gwybyddol yng nghymru

Mae unigrwydd a phroblemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin ymhlith pobl hŷn sydd â dementia neu sy'n cael anawsterau gyda'r cof, meddwl a dysgu. Ond ni fydd pob unigolyn yn cael ei effeithio yn yr un modd.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ebrill 2021

Mam i chwech yn gwireddu ei breuddwyd o fod yn nyrs ugain mlynedd ar ôl dechrau

Mae mam i chwech o blant wedi gwireddu ei breuddwyd o fod yn nyrs 20 mlynedd ar ôl iddi roi'r gorau i'w chwrs i gael babi - ac wedi goresgyn heriau'r pandemig coronafeirws ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2020