Dathlu Ugain Mlynedd o Addysg Nyrsio Iechyd Meddwl Ragorol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn hynod falch o ddathlu dau ddegawd o addysg nyrsio Iechyd Meddwl yn ei safle yn Wrecsam gyda chacen a sgwrs fer am 11.00am ddydd Sadwrn 15 Hydref. Mae gwahoddiad agored i gyn-fyfyrwyr, staff ac unrhyw un arall sydd â chysylltiadau â'r cwrs.  Mae gan Nyrsio Iechyd Meddwl hanes maith a diddorol yng Ngogledd Cymru gyda llawer o'r gwasanaeth yn deillio o gyn Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych, gyda chymuned fawr o bobl leol ar draws Gogledd Cymru'n chwarae rhan bwysig yn y gwasanaeth a ddarperid.  Yn draddodiadol, roedd addysg i nyrsys iechyd meddwl yn cael ei chynnal o fewn y Staff a myfyrwyr yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Staff a myfyrwyr yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Bydgwasanaethau hyn, gyda myfyrwyr nyrsio'n gweithio ochr yn ochr â nyrsys rhestredig a chofrestredig yn y maes clinigol.  Fodd bynnag, wrth i addysg i broffesiynau gofal iechyd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol symud i'r sector addysg uwch, ynghyd â symudiad o wasanaethau iechyd meddwl mewn ysbytai i rai yn y gymuned, fe ddatblygodd addysg nyrsys iechyd meddwl yn unol â hynny.   Bwriad sefydlu rhaglen nyrsio Project 2000 oedd sefydlu a datblygu nyrsys i bob maes gyda sylfaen academaidd gryfach i'w hymarfer.  Nid oedd nyrsio iechyd meddwl yn eithriad i hyn a gwelwyd y maes yn datblygu ar hyd llinellau newydd drwy gydweithrediad rhwng Awdurdod Iechyd Gofal Cymunedol Clwydian fel yr oedd bryd hynny a Phrifysgol Cymru Bangor. 

Cafodd yr Ysgol Nyrsio a fodolai eisoes ar safle Ysbyty Maelor ei symud ychydig bellter i ffwrdd i Ganolfan Archimedes Wrecsam yn 1993, gan ffurfio Campws Wrecsam Prifysgol Bangor.  Symudwyd yr holl fyfyrwyr nyrsio hefyd i'r safle newydd, yn cynnwys myfyrwyr nyrsio iechyd meddwl, a chafodd yr Ysgol Nyrsio ar safle Maelor ei dymchwel yn 1995 i adeiladu'r wardiau iechyd meddwl cyntaf yn gysylltiedig ag Ysbyty Maelor, i gyd-ddigwydd â chau Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych.  Cafodd yr uned ei hail-enwi'n Llwyn y Groes, gan fod eglwys wedi bod ar y safle'n flaenorol.  Mae hon yn awr yn gartref i'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ac fe'i gelwir Tŷ Derbyn.  Dechreuodd y grŵp cyntaf o fyfyrwyr iechyd meddwl newydd eu hyfforddiant ar gampws Wrecsam Prifysgol Bangor ym Medi 1993, gan gymhwyso fel Nyrsys Iechyd Meddwl 20 mlynedd yn ôl ym Medi 1996. 

Mae'r cysylltiadau agos rhwng campws Wrecsam Prifysgol Bangor a'r gwasanaethau GIG lleol wedi parhau i dyfu ac rydym yn falch bod llawer o fyfyrwyr yn gallu dysgu a gweithio'n lleol i ddatblygu eu gyrfaoedd proffesiynol ar draws Gogledd Cymru.  Mae llawer o'r darlithwyr presennol wedi dilyn y llwybr hwn ac yn gallu datblygu cysylltiadau agos rhwng Prifysgol Bangor a staff y GIG.

"Fe wnes i fwynhau gwneud fy hyfforddiant nyrsio iechyd meddwl yma ar gampws Wrecsam ganol y 1990au.  Fe wnes i gyfeillion oes ac roedd yn wych bod mor agos i'r ysbyty - roedd cefnogaeth y staff yn rhyfeddol!  Dwi'n credu y bydd myfyrwyr sydd yma ar hyn o bryd yn cael profiad cystal bob tamaid ag y ges i."  Dr Seren Roberts (Darlithydd Iechyd Meddwl, Prifysgol Bangor). 

"Fel mam i ddau o blant ifanc, roeddwn yn gweithio yn y gwasanaethau iechyd meddwl yn y 1990au, ac fe wnaeth y symud i addysg uwch fy ngalluogi i gwblhau fy niploma mewn nyrsio iechyd meddwl.  Yn 1993 fe ddechreuais ar yr yrfa nyrsio roeddwn bob amser wedi breuddwydio amdani ond nad oeddwn yn credu y byddwn fyth yn gallu ei chyflawni oherwydd fy ymrwymiadau teuluol." Dr Marjorie Ghisoni (Darlithydd mewn Nyrsio Iechyd Meddwl, Prifysgol Bangor)

Ynghyd â phrifysgolion eraill yng Nghymru, roedd Prifysgol Bangor yn un o'r rhai cyntaf ym Mhrydain i symud i gyfeiriad cwricwlwm nyrsio lle dyfernid graddau i bawb ac mae'n parhau i gael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu addysg nyrsio o'r safon uchaf ar draws Gogledd Cymru.  Yn Complete University Guide 2017 rhoddwyd Prifysgol Bangor yn y 3ydd safle yn y Deyrnas Unedig ym maes Nyrsio.  Dyma lwyddiant rydym yn eithriadol falch ohono.  Tra bo'r rhaglen addysg nyrsio wedi datblygu'n sylweddol dros yr 20 mlynedd - gan dyfu o Ddiploma i Radd mewn Nyrsio - mae ein hymrwymiad i gefnogi myfyrwyr drwy'r broses o ddod yn nyrsys cofrestredig a fydd yn rhoi'r gofal gorau i boblogaeth Gogledd Cymru cyn gryfed ag erioed.  Heddiw, gymaint ag erioed, rydym yn gwerthfawrogi a dibynnu ar y nyrsys rhagorol sy'n gweithio yn y maes clinigol i gefnogi'r myfyrwyr i feithrin y sgiliau angenrheidiol i'w galluogi hwythau hefyd i ddod yn nyrsys o'r radd flaenaf.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu'r genhedlaeth nesaf o Nyrsys Iechyd Meddwl trwy ddrysau Prifysgol Bangor yn Wrecsam yn Ebrill 2017.  Mae yna Ddyddiau Agored ar 15 a 29 Hydref, felly os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa fel nyrs fydd yn rhoi boddhad mawr i chi, mae gennym nifer o lwybrau astudio ar gael. Felly, dewch draw i ddarganfod mwy.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2016