Cyflwyno Gwobr Addysgu Uchaf y DU i Darlithwyr Bangor

Mewn seremoni wobrwyo’n ddiweddar derbyniodd yr Athro James Intriligator a Peggy Murphy o Goleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Prifysgol Bangor eu Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Ynghyd â 53 o staff eraill o sefydliadau addysg uwch ar draws Lloegr, Gogledd Iwerddon a Chymru,  fe wnaethant dderbyn gwobr o  £10,000 yr un i gydnabod  eu rhagoriaeth. Bwriad y wobr yw hyrwyddo datblygiad proffesiynol Cymrodyr Dysgu Cenedlaethol mewn addysgu a dysgu neu agweddau ar addysgeg.

Yr Academi Addysg Uwch sy’n dyfarnu’r wobr, ac mae’r Cynllun Cymrodoriaethau Dysgu Cenedlaethol yn cydnabod a gwobrwyo addysgu a dysgu rhagorol; Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), a’r Adran Cyflogaeth a Dysgu yng Ngogledd Iwerddon (DELNI) sy’n cyllido’r cynllun.

Dywedodd yr Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor, a oedd wrth ei fodd gyda’r canlyniad: "Unwaith yn rhagor, mae Prifysgol Bangor wedi cael canlyniad nodedig yn y cynllun  Cymrodoriaethau Dysgu Cenedlaethol – drwy wobrwyo Peggy Murphy a James Intriligator. Rydym bellach wedi derbyn mwy o wobrau nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru, sy'n dystiolaeth bellach o ragoriaeth ein haddysgu. Roedd yn bleser  mynd i’r seremoni wobrwyo, a gweld darlithwyr ardderchog yn cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion."

Yr Athro Oliver Turnbull (canol) gyda Peggy Murphy a’i gŵr (chwith) a’r Athro James Intriligator a’i wraig (dde).Yr Athro Oliver Turnbull (canol) gyda Peggy Murphy a’i gŵr (chwith) a’r Athro James Intriligator a’i wraig (dde).

 

Mae James Intriligator yn Athro Arloesi a Seicoleg Defnyddwyr yn yr Ysgol Seicoleg. Yn arloesydd ym maes Seicoleg Defnyddwyr, mae James yn cyflwyno newyddbethau i bob dim y mae’n ei wneud – ac yn ysbrydoli eraill i wneud yr un peth. I ddisgrifio’r effaith a gaiff ef, roedd yn rhaid i fyfyrwyr ddyfeisio gwobr newydd ar gyfer James; yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr  2012 AAU/UCM, defnyddiasant y categori ‘agored’ i ddatgan ei fod yn “Bencampwr Cydraddoldeb a Rhyddid.” Yn 2013, enillodd anrhydedd unigryw arall, sef yr academydd cyntaf o Fangor i gael cadair bersonol, nid ar sail ymchwil ond, yn hytrach, am waith arloesol ac effaith mewn ymchwil ac addysgu.

Mae James yn ceisio ysbrydoli a chefnogi’r holl fyfyrwyr y mae’n cyfarfod â hwy. Mae am i’w fyfyrwyr garu dysgu, ac felly’n mynd â hwy ar daith o brofiadau ym mhob darlith. Mae’n defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu: fideos, hysbysebion, astudiaethau achos, gwesteion, gemau, a chyfryngau cymdeithasol. Mae gan James arddull dysgu  arloesol ac egnïol, a thrwy gydol ei yrfa  mae wedi cael adolygiadau gwych.

Meddai James, “Mae’n anrhydedd mawr imi ennill y wobr hon. Diolch o galon i’m myfyrwyr rhyfeddol ers 10 mlynedd – mae’r modd y maent yn dysgu, eu hymroddiad a’u mwynhad yn gwneud y cyfan yn werth chweil. Ac rwy’n ddiolchgar i Brifysgol Bangor ac, yn benodol, i’r Ysgol Seicoleg, am roi rhyddid a chefnogaeth imi – a’r ddau beth hyn yn ofynnol ar gyfer addysgu arloesol.”

Mae Peggy Murphy yn Ddarlithydd Nyrsio a Thiwtor Derbyn yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd. Mae hi’n nyrs brofiadol ac wedi gweithio yn y DU ac yn Awstralia fel nyrs staff mewn gofal dwys, a dyrchafwyd hi’n brif nyrs mewn meddygaeth acíwt.

Yr hyn sy’n ganolog i’w gwaith yw’r awydd i ennyn chwilfrydedd myfyrwyr er mwyn magu hyder academaidd. Mae Peggy yn taeru bod gofal nyrsio o ansawdd uchel yn ddibynnol ar safon uchel o addysg nyrsio. Ei phrofiad personol o fod â dyslecsia sydd wedi dylanwadu ar ei hathroniaeth ynglŷn ag addysgu a dysgu. Mae Peggy yn teimlo’n angerddol tuag at addysg gynhwysol ac yn credu bod gwella addysgu a dysgu i ganiatáu am wahanol anghenion yn fuddiol i’r holl fyfyrwyr.

Meddai Peggy, “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill y Gymrodoriaeth Ddysgu Genedlaethol. Does dim llawer ers imi ddechrau gweithio ym Mhrifysgol Bangor, ac rwyf eisoes wedi synnu at y gefnogaeth rwyf wedi’i chael gan dîm yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Mae’r Ysgol yn lle egnïol i weithio ac, ers y cychwyn cyntaf, rwyf wedi cael fy nghynnwys ar nifer o fentrau addysgu a dysgu. Bu dull y bartneriaeth o wella profiad myfyrwyr yn hollbwysig yn fy natblygiad personol a phroffesiynol fy hun. Rwyf wedi cynhyrfu’n lân wrth y syniad o fod yn rhan o Gymdeithas y Cymrodyr Dysgu Cenedlaethol ac yn edrych ymlaen at rannu syniadau â chydweithwyr ynglŷn ag arfer da mewn addysg uwch.”

Bydd Peggy yn gwario’r ysgoloriaeth ar ddau brosiect, yn gyntaf bydd yn ymweld â Choleg Whitireia yn Seland Newydd lle mae ganddi gysylltiadau ag ymchwil nyrsio ac y bydd yn rhannu'r hyn a ddysgwyd. Yn ail mae'n bwriadu gweithio gydag Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd er mwyn datblygu eu sgiliau a'u gallu i gefnogi myfyrwyr presennol yn y Brifysgol.

Dywedodd yr Athro Stephanie Marshall, Prif Weithredwr Yr Academi Addysg Uwch: "Mae bob amser yn gyfnod nodedig iawn  wrth i ni groesawu 55 o athrawon addysg uwch rhagorol i mewn i’n teulu cynyddol o Gymrodyr. Nid yw eleni'n eithriad.

"Tra bod eu meysydd arbenigedd yn niferus ac amrywiol, yr hyn sy’n gyffredin i bob un yw eu hymrwymiad i ddysgu ac addysgu, eu hymroddiad i'w myfyrwyr, a'u dyfalbarhad i rannu eu harbenigedd gydag eraill. Yr hyn  sy’n fy nharo’n ogystal am ein Cymrodyr Dysgu Cenedlaethol eleni yw eu parodrwydd i ddysgu oddi wrth eraill, gan ddangos bod dysgu i ni yn broses barhaus  y gallwn i gyd elwa arni.

"Mae ein myfyrwyr yn haeddu'r profiad dysgu gorau posibl a chydweithwyr fel y rhain rydym yn eu hanrhydeddu heddiw a all wneud gwahaniaeth go iawn i'w dyfodol. Hoffwn longyfarch yr holl Gymrodyr llwyddiannus  gan ddymuno pob llwyddiant iddynt yn eu profiadau dysgu ac addysgu."

Mae’r ddau’n ymuno â Dr Charles Buckley o’r Ysgol Addysg a Dr Fay Short o’r Ysgol Seicoleg fel aelodau o Brifysgol Bangor sydd wedi ennill y wobr hon.

Straeon perthnasol:

Prif Gymrodoriaeth i’r Academi Addysg Uwch

Darlithwyr Prifysgol Bangor yn Ennill Gwobr Addysgu Uchaf y DU

Darlithydd o Brifysgol Bangor i dderbyn Gwobr Addysgu y DU

Addysgwr sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn addysg uwch yn derbyn gwobr bwysig

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2014