Grŵp cyntaf o raddedigion Nyrsio PGDip llwybr carlam dwy flynedd yn ymuno â gweithlu nyrsio Cymru

Mae'r garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio cyn-gofrestru ôl-radd o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi graddio a chofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fel nyrsys oedolion.

Dechreuodd y myfyrwyr hyn y Diploma Ôl-radd dwy flynedd mewn Nyrsio Oedolion ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf mewn iechyd neu bwnc cysylltiedig a phasio cyfweliad ar sail gwerth i ddangos eu profiad gofal a'u rhinweddau ar gyfer gyrfa mewn nyrsio. Rydym yn falch eu bod i gyd bellach naill ai wedi eu cyflogi mewn arbenigeddau nyrsio oedolion yng Nghymru gydag astudiaethau parhaus neu'n parhau i gymhwyso a chofrestru gyda'r NMC fel ymwelwyr iechyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio cyn-gofrestru ôl-radd o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor wedi graddio a chofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth fel nyrsys oedolion.

Croesawodd Dr Lynne Williams, Pennaeth yr Ysgol lwyddiant y myfyrwyr gan ddweud “Mae'n hyfryd gweld llwyddiant y garfan gyntaf o fyfyrwyr nyrsio PGDip yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd. Diolch yn fawr i arweinydd y rhaglen, Dr Elizabeth Mason a'r tîm sydd wedi cefnogi'r myfyrwyr trwy gydol y rhaglen newydd hon. Rwy'n dymuno'n dda i'r holl fyfyrwyr yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol."

Meddai Jessica Poulton, un o'r rhai a raddiodd yn ddiweddar, “Penderfynu i astudio ar y Diploma Ôl-radd Nyrsio Oedolion oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud. Roedd y cwrs yn darparu darlithoedd, sesiynau ymarferol ac oriau ar leoliad ymarfer, ac maent i gyd wedi fy ngalluogi i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i gychwyn ar fy nhaith fel nyrs gofrestredig. Mae wedi bod yn daith anodd ond anhygoel. Rwyf yn awr  yn fy nillad glas, yn gweithio fel nyrs staff cymunedol ym Mhenrhyn Llŷn, a gallaf ddweud yn gwbl onest y bu'n werth chweil. Bangor - roedd yn llawer o hwyl! Diolch yn fawr.” 

Dywedodd myfyriwr graddedig arall, Sophie Cassidy, sydd bellach yn nyrs staff cymunedol, “Mae astudio’r Diploma Ôl-radd mewn Nyrsio Oedolion wedi bod yn brofiad dysgu gwych ac rwy’n falch fy mod wedi bod yn rhan o’r cwrs cyntaf ym Mhrifysgol Bangor. Dysgodd y cwrs lawer i mi amdanaf fy hun fel person ac mae wedi fy ngalluogi i ennill llawer o sgiliau er mwyn bod yn nyrs gofrestredig. Rwy’n caru fy ngwaith, ac yn dysgu rhywbeth newydd bob dydd.” 

Wrth adfyfyrio ar yr hyn a oedd wedi bod yn daith emosiynol ond buddiol, ychwanegodd Kimberley Riley, “Gan fy mod eisoes wedi cwblhau gradd tair blynedd, roedd rhai i mi ystyried yn ofalus cyn penderfynu  dilyn cwrs arall fel myfyriwr aeddfed. Mae strwythur a hyblygrwydd y cwrs gyda chefnogaeth barhaus gan ddarlithwyr ymroddedig wedi fy ngalluogi i gyflawni fy uchelgais i gofrestru fel nyrs gymwysedig newydd gymhwyso. Er gwaethaf sawl her bersonol a gofynion cwrs, ddwy flynedd yn ddiweddarach rwy'n nyrs gofrestredig yn gweithio yn ysbyty cymunedol Dolgellau a gallaf ddweud yn onest y bu'r cyfan yn werth chweil." 

Roedd y myfyrwyr llwyddiannus wedi dilyn nifer o lwybrau amrywiol cyn dechrau'r cwrs. Roedd rhai wedi cael profiad gofal iechyd er enghraifft; gofalwyr cartref, cynorthwywyr gofal iechyd.

Roedd Beth Roberts, a raddiodd yn llwyddiannus, yn dod o gefndir dysgu ond dywedodd, “Gwelais fod y profiad gofalu a gefais fel athrawes gymwysedig yn rhoi llawer o sgiliau trosglwyddadwy (er dim rhai ymarferol) y gellid eu cymhwyso i'm gyrfa newydd ynghyd â'r lleoliad arsylwi pythefnos dwys a roddodd y sgiliau nyrsio sylfaenol i mi. Erbyn hyn, rwy'n nyrs oedolion gymwysedig ac nid oes unrhyw deimlad gwell na gwisgo'r dillad glas am y tro cyntaf! Er fy mod yn dechrau ar fy ngyrfa ar adeg heriol iawn (COVID19), rwy'n teimlo fy mod wedi cael fy mharatoi i ddelio â heriau'r dyfodol.”

Gyda charfan arall yn graddio ym mis Medi 2020, mae'r Ysgol ar hyn o bryd yn disgwyl i raglen newydd gael ei dilysu i fodloni safonau newydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 2018 ac, yn amodol ar gymeradwyaeth, bydd yn darparu MSc mewn Nyrsio Iechyd Oedolion ac Iechyd Meddwl. Os oes gennych ddiddordeb mewn Nyrsio yna ewch i wefan yr Ysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020