Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cynllun peilot Cymrodoriaethau Academaidd gyda Phrifysgol Bangor

Dr Alex Plows and Dr Catrin Jones in conversation.Dr Alex Plows a Dr Catrin Jones yn sgwrsio.

Mae dau academydd o Brifysgol Bangor i rannu eu harbenigedd i alluogi Aelodau'r Cynulliad i ddatblygu polisi ac ymarfer er budd pobl Cymru.   

Bydd Dr Alexandra Plows o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor, a Dr Catrin Hedd Jones o'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, yn treulio amser yn gweithio ar brojectau penodol gyda Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad, dan Gymrodoriaethau Academaidd newydd sy'n cael eu peilotio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.    

Meddai Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

“Rwy’n croesawu’r cymrodoriaethau newydd yma gyda Prifysgol Bangor sy’n rhoi mynediad i ni at arbenigedd academaidd mewn dau faes polisi allweddol.  Bydd ymestyn ein hymwneud ag academyddion yn dod â budd i’r Cynulliad drwy fanteisio ar arbenigeddau allanol ac ychwanegu at y wybodaeth sydd gan yr Aelodau a staff Comisiwn y Cynulliad. Mae’n gorwedd yn dda gyda nodau strategol y Cynulliad o ddarparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf ac ymwneud â holl bobl Cymru.”

Y projectau hyn yw’r cam cyntaf yng nghynllun y Cymrodoriaethau Academaidd a lansiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Cyllidir y cymrodoriaethau a gyflawnir gan Dr Plows a Dr Jones gan Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) ESRC Prifysgol Bangor. 

Bydd y ddau academydd yn gweithio ar brojectau penodol a fydd yn helpu Aelodau'r Cynulliad i ddatblygu polisi ac ymarfer er budd pobl Cymru.

Bydd Dr Alexandra Plows yn cyflawni astudiaeth gwmpasu i roi sylw i economi Gogledd Cymru.  Bydd canlyniad y gwaith gyda Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad yn darparu tystiolaeth i Aelodau'r Cynulliad i'w galluogi i edrych yn fanwl ar ddulliau gweithredu Llywodraeth Cymru i ddatblygu economi Gogledd Cymru.  

Eglurodd Dr Plows:  "Byddaf yn gweithio gyda'r tîm i edrych ar y cyfleoedd a'r bygythiadau i swyddi a thwf a welir o fewn gogledd Cymru ac mewn perthynas â datblygiadau sydd ar droed yng ngogledd Lloegr; a'r ymyriadau sydd eu hangen i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hyn.  Byddwn yn edrych ar syniadau ar gyfer dulliau gweithredu amgen  gyda’r nod o wella economi gogledd Cymru." 

Gellwch ddilyn gweithgareddau project Dr Plows ar Twitter:  @labourmarkets

Bydd Dr Catrin Hedd Jones, sy'n arbenigwr ar ofal dementia, yn gweithio'n agos â'r Gwasanaeth Ymchwil a phobl sy'n byw â dementia i roi tystiolaeth a fydd yn galluogi Aelodau'r Cynulliad i ddadansoddi polisïau, rhaglenni a gwasanaethau Llywodraeth Cymru i bobl sy'n byw â dementia a'u gofalwyr, gan edrych yn benodol ar effaith dementia ar anghydraddoldeb ym maes iechyd.

Eglurodd: "Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn adnabod enghreifftiau o arfer gorau mewn gofal dementia ar draws Cymru ac yn rhyngwladol.   Mae yna dystiolaeth bod pobl y mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt yn cael diagnosis dementia yn ddiweddarach ac mae hwn yn faes yr hoffwn edrych ymhellach arno.

Mae'n hanfodol ein bod yn datblygu'r gweithlu, gan edrych ar rôl gweithwyr gofal/cefnogaeth dementia a gweithwyr gofal sylfaenol - yn cynnwys gwaith gofalwyr di-dâl, a'r gefnogaeth y maent yn ei chael."

Gweler proffil Twitter Dr Jones am fwy o wybodaeth:  @CatrinHedd

Ar ôl i'r Cymrodoriaethau peilot hyn ac eraill gael eu cwblhau, bydd y Cynulliad yn cloriannu'r canlyniadau ac yna'n ystyried lansio'r Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd ar draws Cymru.  Ewch i wefan y Cynulliad i gael manylion diweddaraf am y cynllun hwn.  

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2017