Cymdeithas newydd i fyfyrwyr yn cystadlu am Wobr y DU

Chwith i'r dde: Jonathan Cliffe, Rosie Florence, Hannah Heffernan, Lesley Page, Llywydd Coleg Brenhinol y Bydwragedd; Daisy Fenner, Sioned Jones & Samantha Davies.Chwith i'r dde: Jonathan Cliffe, Rosie Florence, Hannah Heffernan, Lesley Page, Llywydd Coleg Brenhinol y Bydwragedd; Daisy Fenner, Sioned Jones & Samantha Davies.Mae Cymdeithas myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, sydd ond wedi bod mewn bodolaeth am bum mis, ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr genedlaethol  o bwys.


Mae myfyrwyr Bydwreigiaeth ym mhrifysgol Bangor: Samantha Davies, Jonathan Cliffe, Daisy Fenner, Sioned Jones, Hannah Heffernan a Rosie Florence, ac Aelodau Pwyllgor Cymdeithas Myfyrwyr, i gyd wedi eu henwebu ar gyfer  Gwobr Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn. Bydd enillydd y wobr yn cael ei gyhoeddi yn ystod noson wobrwyo a gynhelir gan y British Journal of  Midwifery Practice yn Llundain ar 23 Mawrth 2015.


Penderfynodd pwyllgor y gymdeithas enwebu’r Gymdeithas ar gyfer y Wobr er ei fod  ond wedi ei sefydlu ym Medi 2014. Mae'r gymdeithas wedi tyfu'n gyflym ac wedi cyflawni llawer mewn cyfnod byr o amser. Yn ystod y pum mis diwethaf, mae'r Gymdeithas wedi cynnal ei ddigwyddiad lansio, wedi cynnal cynhadledd a arweinir gan fyfyrwyr ac wedi cynnal gweithdai gyda'r nos i fyfyrwyr. Mae cynlluniau ar y gweill hefyd ar gyfer gweithgareddau codi arian, gweithdai pellach gyda'r nos a chynadleddau.


Fel yr eglurodd Jonathan Cliffe, Cadeirydd y Gymdeithas:


"Gall bydwreigiaeth fod yn bwnc dwys a heriol i’w hastudio. Ein nod wrth ffurfio'r Gymdeithas oedd creu cyfle i fyfyrwyr rannu meddyliau a syniadau gyda'i gilydd.  Rydym yn gobeithio y bydd hyn o fudd mawr i fyfyrwyr drwy gydol eu hamser yn astudio ym Mhrifysgol Bangor. Nod cyffredinol y gymdeithas yw creu perthynas rhwng yr holl fyfyrwyr i rannu profiadau, gan ddarparu fforwm ar gyfer cefnogaeth i'w gilydd, gydag athroniaeth a rennir."


Mae'r gymdeithas yn rhedeg ochr yn ochr â'r rhaglen Bydwreigiaeth i ychwanegu at  ddysgu a phrofiad addysgol pob myfyriwr, gan wella a chyfoethogi eu haddysg trwy weithgareddau allgyrsiol. Un nod allweddol sydd gan y gymdeithas yn cynnal diwrnodau a digwyddiadau  a fydd o fudd rhai sy'n astudio ac ymarfer Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor ac ysbytai bwrdd iechyd lleol astudiaeth.


Meddai Hannah Heffernan, Trysorydd y Gymdeithas:
"Mae cael ein henwebu ar gyfer gwobr mor bwysig er ein bod ond wedi bodoli ers pum mis yn gryn gamp ac mae'n dangos y gwaith caled, brwdfrydedd ac ymroddiad  sydd gan bob un o’n haelodau, sydd wedi gwneud y Gymdeithas yn gymaint o lwyddiant."


Llongyfarchodd yr Athro Jo Rycroft-Malone, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd y myfyrwyr  gan ddweud:


"Mae'r myfyriwr hynny sy’n cymryd rhan yn y Gymdeithas wedi gweithio'n galed ac wedi chwarae rhan hanfodol wrth sefydlu presenoldeb y Gymdeithas o fewn y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a'r bwrdd iechyd lleol. Gall hyn ond o fudd i fyfyrwyr presennol a'r dyfodol. Mae'r myfyrwyr o fewn y Gymdeithas yn rhagweithiol, ymroddedig a brwdfrydig ac maent i'w llongyfarch ar wneud y rhestr fer Wobr. Dymunaf bob llwyddiant  iddyn nhw yn y Gwobrau."

Meddai Mark Stanley, Is-Lywydd Cymdeithasau a Chymuned Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor:
"Gellir priodoli llwyddiant Cymdeithas Bydwreigiaeth Myfyrwyr Bangor i frwdfrydedd y myfyrwyr dros wneud newid. Eu brwdfrydedd oedd y cymhelliant iddynt drefnu eu cynhadledd eu hunain a ddenodd myfyrwyr a phobol o’r sector gofal iechyd proffesiynol, gan wella’u profiadau am y gorau.  Rwy’n falch iawn o gael dweud fy mod wedi gweithio efo’r Grŵp hwn ac rwy’n sicr y bydd y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus eto i fyfyrwyr Prifysgol Bangor."

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2015