Chris Coleman i’w anrhydeddu gan Brifysgol Bangor

Uchafbwyntiau Wythnos Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 17-21 Gorffennaf

Bydd Chris Coleman, Rheolwr Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru yn ymuno â myfyrwyr sy’n graddio o Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor wrth iddo dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol, gan nodi llwyddiant y tîm cenedlaethol wrth gyrraedd rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth Ewro 2016 yn dilyn ymgyrch hanesyddol fythgofiadwy.

Bydd yn ymuno fore Llun â’r gyntaf o ddeg seremoni graddio

Yn ystod yr wythnos, bydd dros 2,700 o raddau’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr gradd gyntaf ac ôl-radd o 96 o wledydd, gan adlewyrchu’r apêl ryngwladol sydd i Brifysgol Bangor.

Meddai’r Athro John G Hughes am yr achlysur:

“Mae dyfarniad diweddar o Wobr Aur i’r Brifysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu Cenedlaethol yn cadarnhau ansawdd uchel yr addysg y mae ein graddedigion wedi ei derbyn yma.  Yn wir, mae ymateb ein myfyrwyr i nifer o arolygon cenedlaethol a lleol yn tystio i’w bodlonrwydd cyson gyda’u profiad prifysgol. Bydd eu gradd o Fangor wedi eu darparu gyda’r sgiliau a’r wybodaeth er mwyn dilyn gyrfa lwyddiannus, ac rwy’n dymuno’n dda i bob un ohonynt, pa bynnag lwybr y maent yn dewis ei ddilyn.”

Yn ymuno â Chris Coleman yn y seremoni fore Llun mae’r Arglwydd Mervyn Davies CBE.

Galeri Graddio 2017

(Chris Coleman, Arglwydd/ Lord Davies, Dr Cen Williams, Ifor ap Glyn, Athro/ Prof Constantinos Grammenos CBE, Kailesh Karavadra, Julian Evans, Llion Williams, Osian Roberts, Nicholas Jackson, Dr Raj Jones)

Bu Merfyn Davies yn gwasanaethu fel Cadeirydd Cyngor Prifysgol Bangor rhwng 2008-2015. Bu’n gwasanaethu hefyd fel Gweinidog Masnach, Busnesau Bychain ac Isadeiledd rhwng Ionawr 2009 a Mai 2010, a hyn  tra’n dilyn gyrfa lwyddiannus yn y gwasanaethau ariannol.

Brynhawn Llun, bydd y bardd a’r cynhyrchydd teledu, Ifor ap Glyn, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd. Ifor ap Glyn yw’r pedwerydd Bardd Cenedlaethol ac mae eisoes wedi gwasanaethu fel Bardd Plant Cymru. Mae wedi ennill Coron yn Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith. Mae hefyd yn gynhyrchydd ac yn ddarlledwr ac yn gyfarwyddwr cwmni teledu annibynnol, Cwmni Da.

Bydd Dr Cen Williams yn ymuno ag Ifor ap Glyn yn yr un seremoni i dderbyn cymrodoriaeth. Mae canlyniadau cyfraniad  Dr Cen Williams at addysg i’w gweld yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gydag arbenigwyr blaenllaw'r byd ym maes addysg ddwyieithog yn cydnabod ei gyfraniad at addysg ddwyieithog. Yn dilyn ei waith yn y sector addysg leol, ac yn y Coleg Normal, ef oedd pennaeth cyntaf Canolfan Bedwyr, y Brifysgol o’i sefydlu yn 1996. Datblygodd ‘Cymraeg Clir’, a, thrwy ei secondiad yn 2000-02,  bu’n gyfrifol am sefydlu’r corff a oedd yn rhagflaenydd i’r Coleg Cymraeg. Mae wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth ac wedi ennill y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1997.

Bydd dau unigolyn blaenllaw ym myd busnes a chyllid sydd hefyd wedi graddio o Brifysgol Bangor yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd  fore Mawrth 18.  Dewisodd Kailesh Karavadra astudio ym Mangor ac fe raddiodd gyda graddau BSc a MSc mewn Peirianneg Electronig o’r Brifysgol, gan ychwanegu sawl modiwl cyfrifo a chyllid i’w raglen Meistr. Ymunodd ag Ernst & Young, gan symud ymlaen i fod yn Bartner Rheoli’r Swyddfa yn Silicone Valley, gan wasanaethu cleientiaid ar draws gogledd Califfornia.  Mae’r Athro Constantinos Grammenos CBE yn arweinydd blaenllaw ym maes llongau rhyngwladol a chyllid. Astudiodd yr Athro Grammenos am ei MSc  mewn Economeg Gyllidol ym Mhrifysgol Bangor. Ac yntau bellach yn academydd blaenllaw yn City University, mae polisïau’r Athro wedi eu cynhwyso gan y rhan fwyaf o fanciau rhyngwladol.

Llion Williams yw’r person cyntaf i ennill gwobrau perfformiad yn yr iaith Gymraeg a Saesneg gan Wobrau Theatr Cymru yn yr un flwyddyn. Derbyniodd wobr actor gwrywaidd gorau yn Saesneg am ei berfformiad yn y ddrama ddwyieithog Belonging/Perthyn a’r wobr am yr actor gwrywaidd gorau yn Gymraeg am ei ran yn Chwalfa, cynhyrchiad agoriadol Pontio ar y cyd â’r Theatr Genedlaethol. Mae gan Llion brofiad theatr a theledu eang, a bydd yn cael ei anrhydeddu am ei gyfraniad i’r theatr. Bydd y brodor o Fangor yn derbyn ei Gymrodoriaeth er Anrhydedd brynhawn Mawrth 18.

Yn ymuno ag ef yn y Seremoni fydd Yr Athro Julian Evans OBE. Ag yntau wedi graddio o Brifysgol Bangor, ef oedd y cyntaf yno i dderbyn gradd uwch DSc mewn Coedwigaeth. Derbyniodd Yr Athro Julian Evans ei OBE am wasanaethau i goedwigaeth yn y trydydd byd.

Bydd Osian Roberts, rheolwr cynorthwyol tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru yn cael ei anrhydeddu gyda Chymrodoriaeth er Anrhydedd brynhawn Mercher 19. Bu’n chwarae’n broffesiynol yng nghynghrair genedlaethol yr American Soccer League a daeth yn chwaraewr-rheolwr yn 26 oed. Mae wedi hyfforddi timau ieuenctid Cymru am sawl blwyddyn a thros 150 o gemau ac ar 21 Gorffennaf 2015 fe’i penodwyd yn rheolwr cynorthwyol y tîm cenedlaethol a bu’n rhan allweddol o lwyddiant Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016.

Mae’r sylw yn troi at fywyd gwyllt a chadwraeth Ddydd Iau 20. Bydd Nicholas Jackson MBE yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd. Ag yntau’n Brif Weithredwr Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru, y Sŵ Mynydd Cymreig ym Mae Colwyn, mae ganddo dros 40 o flynyddoedd o brofiad ym maes sŵoleg, profiad a gychwynnodd pan oedd yn ofalwr anifeiliaid yn Sŵ Llundain. Mae ei gyfraniad yn cynnwys rhoi cefnogaeth ymarferol i raglenni bridio caeth ar gyfer anifeiliaid sydd i’w hail-gyflwyno i’w cynefin a chefnogaeth ymarferol werthfawr i’r genhedlaeth nesaf o sŵolegwyr o Brifysgol Bangor.

Brynhawn Iau bydd Dr Raj Jones yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei gwasanaethau i gadwraeth a’r gymuned. Gyda’i gŵr, y diweddar Dr Tom Parry Jones, sefydlodd Ymddiriedolaeth Tom a Raj Parry Jones i gefnogi entrepreneuriaid ifanc, ac mae’n parhau’r gwaith hwn. Hi hefyd oedd cadeirydd cyntaf Ymddiriedolaeth Wiwerod Coch Cymru, ac mae’n aelod gweithgar o sawl corff cadwraethol arall.

Fore Gwener bydd y bargyfreithiwr o Fôn, Gwion Lewis yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd. Yn ychwanegol i’w waith yn ei siambrau, Gwion yw golygydd adran ‘Cymru’ y Planning Encyclopedia. Mae’n siarad yn aml am faterion cyfreithiol ar deledu a radio, gan ennill gwobr BAFTA Cymru am y ‘Best Breakthrough’ am ei waith teledu yn 2013.

Erbyn hyn, mae nifer yn adnabod yr Athro Gareth Ffowc Roberts oherwydd ei bosau mathemategol y mae’n eu rhannu ar Twitter, sy’n denu ac yn drysu. Mae hefyd yn awdur nifer o lyfrau mathemateg poblogaidd. Drwy ei lyfrau, trydar, darlledu a sgyrsiau, mae wedi cyfrannu llawer at boblogeiddio mathemateg yn Saesneg a Chymraeg. Mae hefyd yn gyn- bennaeth y Coleg Normal ac yn gyn Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yn ogystal ag Athro Emeritws yn y Brifysgol. Bydd yn cael ei anrhydeddu gyda Chymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaethau i addysg fore Gwener.

 Darllenwch ein holl Straeon Graddio yma.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2017